Åtgärdsförslag

Den här rapporten visar på två huvudsakliga slutsatser. För det första har struk- turella förändringar de senast decennierna gjort att de barnfamiljer med minst marginaler i Sverige stod sämre rustade att möta den kostnadsutveckling vi sett senaste året, än de gjort inför tidigare kriser. Dessa är bland annat relativt sett lägre fattigdomsutjämnande ersättningar, vidgade ekonomiska klyftor och inte minst en arbetslöshet som konsekvent bitit sig fast på betydligt högre nivåer än för några decennier sedan.

För det andra befinner sig många föräldrar och barn i ett svårt ekonomiskt läge till följd av den akuta inflationskris vi är inne i just nu. Vi vet av erfarenhet att för de barn som växer upp i fattigdom, som inte har en stabil bostadssituation och som behöver oro sig för ekonomin till vardags ofta drabbas av konsekvenser senare i livet, i vissa fall under hela sina liv. I följande avsnitt kommer Unga Örnar och Tankesmedjan Tiden därför att föreslå åtgärder både för att möta den akuta krisen och för att på längre sikt rusta barnfamiljer med bättre marginaler för ekonomins svängningar.

Innehållsförteckning

På kort sikt: Ett krispaket

Genomför ett samlat krispaket för en bra barndom för alla. Finansiera detta genom att öka den historiskt låga statsskulden och höja skatten för större före-tag och de som tjänar bäst.

I paketet ska ingå:

 • Höjt barnbidrag som löpande justeras för inflationen. Barnbidraget höjdes senast 2018 från 1 050 till 1 250 kronor, men innan dess hade det inte höjts på tolv år. Vi föreslår därför att det allmänna barnbidraget höjs med ytterligare 250 kronor för att möta kostnadsökningarna alla barnfamiljer ställs inför. Barnbidraget bör sedan löpande räknas upp med inflationen, i likhet med många andra bidrag och ersättninga 

 • Inför ett tillfälligt inkomstprövat krisbidrag till barnfamiljer. Förutom den generella höjningen av barnbidraget bör det vara möjligt att få ett så kallat krisbidrag. Utifrån deklarerad årsinkomst ges då ett tillskott, utöver den gene-rella barnbidragshöjningen. Det ska vara aktuellt för de hushåll där inkomsten är under medianinkomsten, och öka progressivt för att som mest vara dubbelt den allmänna barnbidragsnivån per barn för de hushållen med allra lägst inkomster. Krisbidraget ska sedan trappas ner i takt med att inflationen sjunker, för att när inflationen är tillbaka på runt två procent vara tillbaka på dagens nivåer (men med höjningen på 250 kronor kvar). Ett villkor för de vårdnadshavare som tar del av det extra krisbidraget är att de ska stå till arbetsmarknadens förfogande om de saknar jobb, detta för att undvika inlåsningseffekter. 

 • Kommunala matmissioner. Mat till mer humana priser ska inte endast vara upp till civilsamhället att erbjuda. På kommunala matmissioner kan barn-familjer med låga inkomster handla mat och kommunen står för 50 procent av kostnaden. Matmissionerna kan antingen drivas i egen regi eller i partner-skap med befintliga matmissioner som i dag drivs av civilsamhället. De kan med fördel samlokaliseras med familjecentralerna/BVC. 

 • Skolfrukost. Utöver den gratis skollunchen ska alla grund- och gymnasieskolor erbjuda gratis frukost så länge krisen pågår. 

 • Förtur till fasta jobb. Föräldrar med försörjningsansvar för minderåriga barn ska ha förtur till fasta heltidstjänster. De har störst behov av att ha en planerbar ekonomisk situation. 

 • Få föräldrar i jobb. En extra satsning på föräldrar som står långt från arbetsmarknaden ska göras. Där kan satsningen Järvapiloterna i Stockholm agera förebild, där SFI-studier kombineras med utbildning till ett bristyrke. 

 • Inför ett stopp mot att vräka barn. Vräkningssiffrorna för barnfamiljer är de högst på tio år, vilket vi vet ger långsiktiga konsekvenser. Vräk inte barn. 

 • Förtur i bostadskön och hyresavdrag. Barn ska inte behöva oroa sig för att ha tak över huvudet. Ge barnfamiljer förtur till förstahandskontrakt i kommunala bostadsköer. 

 • Hyresavdrag. I dag har bostadsrättsägare rätt till ränteavdrag på sina bolån, men någon liknande förmån har inte funnits för hyresgäster. I linje med Hyresgästföreningens förslag anser vi att en del av hyran ska kunna dras av på skatten för att ekonomiskt gynna de som hyr sitt boende. Finansieras delvis med sänkt ränteavdrag för bostadsrättsägare. 

 • Fri entré. Inför tillfällig fri entré för barnfamiljer på badhus och muséer. Att som barn ha en aktiv och berikande fritid är en rättighet, och ska inte vara avhängigt familjens ekonomi. 

 • Extra fritidspeng i försörjningsstödet. De föräldrar som uppbär försörjnings-stöd ska få en extra så kallad fritidspeng, som ska gå till meningsfulla fritids-aktiveter för de minderåriga barn de har försörjningsansvar för. Förslagsvis 250 kronor per barn och månad. 

 • Sommarkollogaranti och subventionerade semesterboenden. Barn som vill gå på sommarkollo ska ha platsgaranti. Undersök möjligheterna för subventio-nerade sommarboenden för hela familjer där Visborg för arbetarkvinnor kan agera förebild. Här kan med fördel folkrörelsesverige vara med och upplåta kursgårdar, såsom Bommersvik och de arbetarrörelseägda folkhögskolorna. Statliga ersättningar till dem som upplåter sina platser ska utgå. 

 • Inför kommunal sommarjobbsgaranti för unga mellan 15–19 år. Möjligheten till sommarjobb ska inte bero på vad dina föräldrar arbetar med eller deras kontaktnät. Särskilda informationskampanjer om möjligheten att få kommu-nala sommarjobb bör göras i områden som av polisen klassas som utsatta eller särskilt utsatta, om det behövs på fler språk än svenska. 

 • Handslag mellan idrott, kultur och folkbildning. Skjut till extra pengar till Riksidrottsförbundet, kulturskola och studieförbund mot att de lovar att erbjuda gratis fritidsaktiviteter till unga, framför allt i utsatta områden. 

På längre sikt

När vi är ute ur den akuta krisen krävs att vi rustar välfärden med dess trygg-hetssystem så att marginalerna för de föräldrarna med lägst inkomster blir bättre. För konjunkturen kommer att fortsätta gå upp och ner, det vet vi av erfarenhet. Nedan listas åtgärder att arbeta mer långsiktigt med, där den över-gripande och viktigaste är att angripa fattigdomen vid roten, det vill säga pressa tillbaka arbetslösheten och ge alla föräldrar chansen till ett bra arbete. 

 

Förutom sänkt arbetslöshet föreslår vi: 

 • Stärkta trygghetssystem. Denna rapport har visat på hur trygghetssystemen inte följt med vare sig löne- eller kostnadsutvecklingen. Genom att höja a-kassa och sjukförsäkring behöver inte barnfamiljer som är beroende av dessa trygg-hetsnät för sin försörjning hamna i samma akuta situation. Ta även bort det orättvisa karensavdraget, inte bara för vård av sjukt barn. 

 • Bygg ut det kommunala familjestödet. Alla familjer ska kunna få råd och hjälp om hur de kan ta sig igenom tuffare tider. 

 • Sänk trösklarna för att få ta del av omvårdnadsbidraget. Familjer till barn med funktionsnedsättningar har ofta ett omfattande merarbete och behöver inte sällan gå ner i arbetstid. Gör det även enklare att få en större del av bidraget för berörda familjer. Genomför även förslagen i huvudmannaskaps-utredningen för ökad likvärdighet när det gäller insatser inom LSS.37 

 • Ökad bemanning för trygga fritidsgårdar. Gården ska vara en trygg plats för alla. Bygg även fler fritidsgårdar. 

 • Satsa på traumastöd och bygg ut BUP. Framför allt i områden som drabbats av kriminalitet och utbredd fattigdom. Inget barn ska lämnas ensamt. 

 • Satsa på kompetensutveckling inom socialtjänsten. Prövningarna ska bli mer likvärdiga och oberoende av var du bor i Sverige. 

 • Inför psykisk hälsa som ett ämne i skolan. Förslagsvis inlemmas det i skol-ämnet Idrott och hälsa. 

 • Max 400 elever per skolkurator. I dag kan en skolkurator ha ansvar för 1 000 elever vilket ger dem mindre än tre minuter i veckan åt varje elev. Det förebyggande arbetet blir lidande. En ambition ska även vara att alla elever har möjlighet att träffa sin skolkurator fysiskt minst två gånger per vecka, även på små skolor. 

 • Gratis kollektivtrafik för unga. Det här bör vara ett politiskt mål både för att ungdomar ska kunna ta extra- och sommarjobb och ta sig till aktiviteter. 

 • Lägga om bostadspolitiken och bygg bort trångboddheten. Alla barn ska ha en lugn plats för studier och vila. 

 • Förbud vinstjakten i skolan. Alla skolor ska ha varje barns kunskapslängtan i centrum. 

 • Gör gymnasiet obligatoriskt. Se till att varenda ungdom ges de faktiska möjligheterna att klara det med bland annat garanterad läxhjälp.